คลิกที่เล่มหนังสือที่ต้องการอ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้จัดทำให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 โรงเรียนในสังกัด ในจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ให้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน นำไปเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือบูรณาการในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และหรือในรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้น ม.ต้น หรือใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือชุดนี้มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องอาเซียน ทำให้รู้จักสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่โลกกว้างรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ทั้งยังช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนด้วยตนเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในแต่ละเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test/ Post –test)  เนื้อเรื่องที่เน้นเกี่ยวกับความเป็น ASEAN และสมาชิกทุกประเทศ (ASEAN Members) กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่กลุ่มประเทศอาเซียนใช้ติดต่อสื่อสารกัน อีกทั้งยังเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกยอมรับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบเอกสาร จำนวน 4 เล่ม คือ

  1. History of ASEAN
  2. Principles and Pillars of ASEAN
  3. Slogans of ASEAN Countries
  4. Culture of ASEAN Countries

นางเปรมจิต กล่อมสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รวบรวมองค์ความรู้ จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ “พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ” ชุดนี้ และผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ทำให้ให้เอกสารชุดนี้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ จนสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนได้ต่อไป

ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/333890