จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ร่างข้อความที่เขียนด้วยภาษาตนเองได้ถูกต้อง
๒. เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ได้
๓. นักเรียนอ่านและบอกสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ในจังหวัดและในประเทศได้
๔. นักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญ และอธิบาย เขียนเล่าประกอบวาดภาพระบายสีได้
๕. อ่าน เขียน และเข้าใจความหมาย คำาใหม่ ๓๔ คำา
๖. อ่านสะกดคำาและแจกลูก คำาที่มี ว สะกดได้ และผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า ที่มี ว สะกดได้
๗. อ่านออกเสียงคำา คำาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๘. ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
๙. อ่านหนังสือที่สนใจอยู่เสมอ
T2P1_u05
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๑
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๒
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๓
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๔
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๕
แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖