01_การอ่านเขียนคำที่มี ร, ล เป็นพยัญชนะต้น
ใบกิจกรรม_เพลงรักเรียนเร็วไว_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน01 ใบกิจกรรม_เพลงลำนำ ร้องรำ รื่นเริง_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน01 ใบกิจกรรม_การเขียนคำ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน01
02_การอ่านเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
ใบกิจกรรม_คำควบกล้ำนำไปเขียน_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_แบบฝึกอ่าน ใครขวางคลอง_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_เพลงคำควบกล้ำ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน02
03_การอ่านจับใจความ
ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะเรื่องการอ่านจับใจความ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน03 ใบกิจกรรม_เพลงทักทายสวัสดี_ครูลมัย_ไทย_ป.4 ใบกิจกรรม_วาทิตนิทาน กบเลือกนาย_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน03 ใบกิจกรรม_วาทิตนิทาน หมากับกับเงา_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน03

04_การเขียนย่อความ
ใบกิจกรรม_กลอนสรุปบทเรียน_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน04 ใบกิจกรรม_การเขียนย่อความ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน04
10_ชนิดของคำและหน้าที่ของคำในประโยค
ใบกิจกรรม_ครูทัศนีย์_ไทย_ป.4_ตอน10
12_การแต่งประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน
ใบกิจกรรม_ครูทัศนีย์_ไทย_ป.4_ตอน12
13_การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่
ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลอนสี่_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน13 เฉลยแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลอนสี่_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน13
14_การแต่งบทร้อยกรอง คำขวัญ
ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองคำขวัญ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน14
19_เพลงพื้นบ้าน
ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการร้องเพลงพื้นบ้าน_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน19
20_การอ่านบทร้อยกรอง
ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านบทร้อยกรอง_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน20