สาระสาคัญ
การฟังและการปฏิบัติตามคาสั่งได้ถูกต้องเป็นพื้นฐานสาคัญของการสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
ท ๓.๑ ป.๑/๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถฟังคาสั่งและปฏิบัติตามได้
๒. นักเรียนสามารถกล่าวคาสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ได้ถูกต้อง
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
แบบฝึก

หน่วยย่อยที่ 2 หน่วยย่อยที่ 3 หน่วยย่อยที่ 4 หน่วยย่อยที่ 5 หน่วยย่อยที่ 6 หน่วยย่อยที่ 7 หน่วยย่อยที่ 9 หน่วยย่อยที่ 11 หน่วยย่อยที่ 12

แผนย่อย
หน่วยย่อยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 หน่วยย่อยที่ 3 หน่วยย่อยที่ 4 หน่วยย่อยที่ 5 หน่วยย่อยที่ 6 หน่วยย่อยที่ 7 หน่วยย่อยที่ 8 หน่วยย่อยที่ 9 หน่วยย่อยที่ 10 หน่วยย่อยที่ 11 หน่วยย่อยที่ 12 หน่วยย่อยที่ 13