แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

ความนำ

การศึกษาของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะท้อนจากพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย
การมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ
ในการเป็นคนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกล่าวคือ
การพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาของโลก มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเนื้อหาและการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะ
การรู้เท่าทัน ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเน้นวิชาการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมือง (Citizenship Education)
1. ปกใน คำนำ สารบัญ 2. ความนำ 3. กรอบความคิด 4. เป้าหมายสำคัญ 5. จุดเน้น ขอบข่าย ผลการเรียนรู้ชั้นปี-ช่วงชั้น 6. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 7. กรอบคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 8. การจัดการเรียนรู้ 9. การวัดและประเมินผล 10. บรรณานุกรม 11. ภาคผนวก 12. คำอธิบายของคำหลัก 13. คำอธิบายของคำหลัก (ต่อ) 14. การเรียนการสอน 15. การจัดเนื้อหา 16. การใช้เทคนิค กระบวนการ วิธีสอน 17. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 18. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) 19. แนวปฏิบัติ 20. คณะผู้จัดทำ ป.๖ ประกาศใช้หลักสูตร รหัสวิชา วัดและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้้

ร่วมแสดงความคิดเห็น