รวมใบงาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ใบกิจกรรม การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ใบงาน 1 การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ
ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์
ใบงาน 2 การจำแนกสัตว์
ใบงาน การจำแนกพืชในท้องถิ่น
ใบงาน การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง
ใบงาน การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การจัดกลุ่มสิ่งที่คล้ายกัน
การจำแนกพืชในท้องถิ่น 1
การจำแนกพืชในท้องถิ่น 2
การจำแนกพืชในท้องถิ่น 3
การจำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง
การจำแนกสัตว์ การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง
การตอบสนองคืออะไร
การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น หน้าที่ของลำต้นพืช