รวมใบงานคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ
ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠
ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20
ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด
ใบงาน การบวก ลบระคน
ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20
การเปรียบเทียบความจุ
การเปรียบเทียบน้ำหนัก
การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
การลบ
การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5
การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 6-10
การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 11-20
กิจกรรม การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠
จำนวนคู่ จำนวนคู่-จำนวนคี่