รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

566

โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์

ใบงาน 1 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ใบงาน 2 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรส่วนรวม ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน วันเวลาตามระบบจันทรคติ

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้