1. คำบอกช่วงเวลาในข้อใด มีระยะเวลา 5.   “สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

นานที่สุด                                                              เป็นรูปแบบการบอกเวลาลักษณะใด

ก.   คริสต์ศักราช                                                    ก.   บอกตามรัชกาล

ข.   ทศวรรษ                                                         ข.   บอกตามราชวงศ์

ค.   ศตวรรษ                                                          ค.   บอกตามสมัยรัฐบาล

ง.   สหัสวรรษ                                                       ง.    บอกตามสมัยราชธานี

  1. “วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550” 6.   ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการลำดับ

เป็นการบอกเวลาแบบใด                                          เหตุการณ์

ก.   แบบจันทรคติ                                                  ก.   ทำให้เข้าใจง่าย

ข.   แบบสุริยคติ                                                     ข.   ทำให้ผู้คนยกย่อง

ค.   แบบปีนักษัตร                                                  ค.   ทำให้เรื่องราวชัดเจน

ง.   แบบบอกตามรัชกาล                                         ง.    ทำให้ไม่สับสนเรื่องราว

1. ประวัติ หน่วย 1 เวลาและวิธีทางประวัติศาสตร์

2. ประวัติ หน่วย 2 การตั้งถิ่นฐานและเหตุการณ์สำคัญ

3. ประวัติ หน่วย 3 วัฒนธรรมไทย

4. ประวัติ หน่วย 4 ชาติไทย

5. เฉลย ประวัติ

 

  1. “ขึ้น 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา” 7.   สมัยสุโขทัย อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1792 – 2006

เป็นการบอกเวลาแบบใด                                          ตรงกับพุทธศตวรรษใด

ก.   แบบจันทรคติ                                                  ก.   พุทธศตวรรษที่ 16 – 19

ข.   แบบสุริยคติ                                                     ข.   พุทธศตวรรษที่ 17 – 20

ค.   แบบพุทธศักราช                                              ค.   พุทธศตวรรษที่ 18 – 21

ง.    แบบคริสต์ศักราช                                             ง.    พุทธศตวรรษที่ 19 – 22

  1. “ชวด ฉลู ขาล เถาะ _______”                            8.   รัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปี

ปีใดเป็นปีลำดับต่อไป                                              พ.ศ. 2325 ซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษใด

ก.   มะโรง                                                            ก.   พุทธศตวรรษที่ 21

ข.   มะเส็ง                                                            ข.   พุทธศตวรรษที่ 22

ค.   มะเมีย                                                            ค.   พุทธศตวรรษที่ 23

ง.    มะแม                                                             ง.    พุทธศตวรรษที่ 24