7. การหลั่งเพปซิโนเจนออกจากเซลล์ผนังกระเพาะอาหารอาศัยกระบวนการใด
1. การะบวนการแพร่ 2. กระบวนการเอกโซไซโทซิส
3. การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต 4. กาลำเลียงแบบใช้พลังงาน
8. สารใดที่ไม่พบในปัสสาวะคนปกติ
1. โปรตีน 2. ยูเรีย
3. ยูริก 4. เกลือโซเดียม
9. อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่ขับเกลือออกจากร่างกายของปลาทะเลส่วนใหญ่
1. เหงือก 2. ทวารหนัก
3. ไต 4. ผิวหนัง
10.

7.ข้อสอบวิทยาศาสตร์ปี 2549 8.ข้อสอบวิทยาศาสตร์ปี 2550 m6-science-2551