คณิตศาสตร์ BBL ป.2 (หน่วยที่ 11) กิจกรรมที่ 11.10 โจทย์ปัญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก

ผลิตโดย สพฐ.
โจทย์ปัญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลักจะต้องวิเคราะห์ โจทย์  เพื่อหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1  ป.2/1
ค 1.2  ป.2/2
ค 6.1  ป.2/1
ค 6.1  ป.2/2
ค 6.1  ป.2/3
ค 6.1  ป.2/4
ค 6.1  ป.2/5
ค 6.1  ป.2/6

download-153141_640