ภาษาไทย BBL ป.3 (หน่วยที่ 19) ทบทวนความรู้

ผลิตโดย สพฐ.
การเรียนรู้หลักภาษามาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีตัวการันต์  คำที่ใช้ ฑ ฤ  ฤา  คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ การใช้บัน บรร อักษรสามหมู่ และการผันวรรณยุกต์ จะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนคำได้ถูกต้อง สามารถนำไปพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.3/1
ป.3/5-6
ท 4.1 ป.3/1-2
ท 5.1 ป.3/4

 

 

ดาวน์โหลดที่นี้

 

ขอบคุณที่มา : http://dlit.ac.th/