2558-08-27 08_37_23-เล่มที่ ๒(๑๒-๒๓) 2558-08-27 08_37_13-เล่มที่ ๑(๑-๑๑)

ในไฟล์จะประกอบด้วย

แบบฝึกชุดที่ ๑(สระ อา)

แบบฝึกชุดที่ ๒(สระ อี)

แบบฝึกชุดที่ ๓(สระ อู)

แบบฝึกชุดที่ ๔(สระ เอ)

แบบฝึกชุดที่ ๕(สระ แอ)

แบบฝึกชุดที่ ๖(สระ อือ)

แบบฝึกชุดที่ ๗(สระ โอ)

แบบฝึกชุดที่ ๘(สระ ออ)

แบบฝึกชุดที่ ๙(สระ เอา)

แบบฝึกชุดที่ ๑๐(สระ อำ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๑(สระ เออ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย)

แบบฝึกชุดที่ ๑๓(สระ เอือ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๔(สระ อัว)

แบบฝึกชุดที่ ๑๕(สระ ไอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๖(สระ ใอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๗(สระ แอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๘(สระ เอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๙(สระ เอาะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๐(สระ เออะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๑(สระโอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๒(สระ อะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๓(สระ อิ)

 

ขอบคุณที่มา

สำลี  รักสุทธี ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ