ใบงานประกอบกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8M1FUTEpJZTdwbXc/view?usp=sharing เอกสารชุดที่ 1 อ่านได้ สะกดเป็น
 เอกสารชุดที่ 2 ฝึกแต่งประโยค
 เอกสารชุดที่ 3 ฝึกจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน
https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8Wk80bVJkWVBpNEk/view?usp=sharing เอกสารชุดที่ 4 การใช้ Graphic Organizer
 เอกสารชุดที่ 5 จับคู่คำคล้องจอง