🎯 แจกเอกสารประกอบการสอน (.pdf)
🦸 ดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีๆ
🎁 บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
🗒 ตัวอย่างเนื้อหา
✅ Blockchain & Smart Contract
✅ HTML5 , CSS3 , JavaScript เบื้องต้น
✅ Nodejs
✅ TypeScript
✅ Firebase
✅ TailwindCSS
✅ Bootstrap5
✅ Vue.js
✅ สร้างเกมด้วย Unity
✅ Unreal Engine
✅ React เบื้องต้น
✅ Flutter & Dart
✅ จัดการฐานข้อมูลด้วย MongoDB
✅ Laravel Framework 8
✅ Data Science & Machine Learning
✅ Python & OpenCV [Computer Vision & Image Processing]
✅ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Python
✅ เขียนโปรแกรมภาษา C# , C++ , Java
และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย
สามารถดาวน์โหลดแบบแยกหมวดหมู่ได้ที่ :