ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนงำเมือง วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษา นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es ) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิพลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. เพื่อเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ก่อนและหลังเรียน ประวัติศาสตร์สมัย สุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนงำเมือง วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยประกอบด้วย 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นแบบสืบ เสาะหาความรู้ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบหาค่าที ( t- test dependent)และ การวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)

ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีทั้งหมด 9 ชุดกิจกรรม แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย 1. ชื่อชุดกิจกรรม 2. องค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. คำนา 4. สารบัญ 5. คำชี้แจงสำหรับครู 6. คำชี้แจงสำหรับนักเรียน 7. สื่อและเครื่องมือวัดผล 8. โครงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 9.บัตร ความรู้/บัตรกิจกรรม 10 .บัตรแบบทดสอบก่อนเรียน 11. บัตรแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 82.62/81.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/ E2 ) 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ดัชนีประสิทธิพลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่ามากกว่า 0.50 หรือร้อยละ 50 ขึ้นไป 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดย กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม