บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จานวน 66 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จานวน 22 คน
ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ดาเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช จานวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าระดับความยาก (P)
ตั้งแต่ 0.27 ถึง0.45 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.64 ถึง 0.91 มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการและผลลัพธ์ของแบบฝึกทักษะ โดยคานวณค่า E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล ( E.I.) ร้อยละ (%)
คะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test Dependent
ผู้วิจัย นายเลิงพงษ์ คาบุดดา

บทคัดย่อ แบบฝึก