รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา : นายธีรยุทธ ใจกล้า ปีการศึกษา : 2559 การดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ ประกอบการสอน จำนวน 1 เล่ม รวม 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน จำนวน 15 คำ ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน จำนวน 15 คำ คะแนนรวม 30 คะแนน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการคำนวณหาค่า E1/ E2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าร้อยละ ค่าคะแนนความก้าวหน้า วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำมิน จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน จากกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ จำนวน 19 คน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทั้งหมด 7 เล่ม มีประสิทธิภาพรวม (E1/E2) เท่ากับ 85.63/86.33 และเมื่อนำแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปใช้กับประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น จำนวน 15 คน มีประสิทธิภาพรวม (E1/E2) เท่ากับ 85.14/86.22เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.33 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.22 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยค่าคะแนนความก้าวหน้า พบว่า มีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 11.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.89 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านความรู้สึกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบทบาทของผู้เรียน และด้านบทบาทการสอนของครู มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.95 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายธีรยุทธ ใจกล้า
โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น