1. ลักษณะ หน้าที่ และความสำคัญ ของอวัยวะภายในและภายนอก
  2. การดูแลรักษาอวัยวะภายในและภายนอก
  3. ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
  4. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ
  5. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ
  6. บอกการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองในลักษณะผสมผสานได้ทั้งอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
  7. บอกประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นเกมกีฬาพื้นฐาน
  8. บอกระเบียบ กฎ  กติกาในการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาพื้นฐาน
  9. อธิบายกลวิธี การรุก การป้องกัน การให้ความร่วมมือในการเล่นเกมและกีฬาพื้นฐาน
  10. คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
  11. ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด สารเคมี  พฤติกรรมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

..
ป.1 1รักตัวเรา ป.1 2สนุกกับกีฬา ป.1
ป.2 2สนุกกับกีฬา ป.2 1รักตัวเรา ป.2
ป.3 1รักตัวเรา ป.3 2สนุกกับกีฬา ป.3
ป.4 2เฝ้าดูแลครอบครัว ป.4 1รักตัวเรา ป.4
ป.5 1รักตัวเรา ป.5 2เฝ้าดูแลครอบครัว ป.5
ป.6 2เฝ้าดูแลครอบครัว ป.6 1รักตัวเรา ป.6