ความรู้

 1. การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี
 2. การร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 3. การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
 4. ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
 5. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
 6. คุณค่าของตนเองและครอบครัว
 7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ทักษะ/กระบวนการ

 1. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ พลเมืองดี
  กระบวนการทำงาน
 1. กระบวนการทำงานกลุ่ม
 2. กระบวนการแก้ปัญหา
 3. กระบวนการคิด
 4. ทักษะสืบค้นข้อมูล
 5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูล
 6. ทักษะการนำเสนอผลงานต้นกล้าคนดี
  ต้นกล้าคนดี ป.6 ต้นกล้าคนดี ป.5 ต้นกล้าคนดี ป.4 ต้นกล้าคนดี ป.3 ต้นกล้าคนดี ป.2 ต้นกล้าคนดี ป.1
  วิถีประชาธิปไตย
 7. วิถีประชาธิปไตย ป.6 ประชาธืปไตย ป.1 ประชาธืปไตย ป.2 วิถีประชาธิปไตย ป.3 วิถีประชาธิปไตย ป.4 วิถีประชาธิปไตย ป.5
 8. สิทธิเด็กไทยสิทธิเด็กไทย ป.6 ~$ทธเด็กไทย ป.5 ~$ทธิเด็กไทย ป.4 สิทธเด็กไทย ป.5 สิทธิเด็กไทย ป.1 สิทธิเด็กไทย ป.2 สิทธิเด็กไทย ป.3