หลักสูตรสอนคละชั้น บูรณาการ หน่วย ที่ 1 ชีวิตพอเพียง ป.1-ป.6

127

ความรู้

1.ความหมายความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริโภค และการผลิตสินค้าในชีวิตประจำวัน

2.ความหมายความสำคัญ   ในการผลิตและบริการ

3.หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน

4.การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

5.การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

6.ความหมายความสำคัญของการทำงาน

7.ความหมายความสำคัญทรัพยากรทางการผลิตและบริการ

8.ความหมายและหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้