เรื่อง  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีหลายชนิด  ได้แก่  แผนผัง  แผนที่  ลูกโลกจำลอง  ภาพถ่ายจากดาวเทียม  ภาพถ่ายทางอากาศ  เข็มทิศ  ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ควรรู้จักคือ

  1. แผนผัง

แผนผัง  คือ แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากสถานที่จริงที่เป็นบริเวณแคบ ๆ ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์หรือมีรายละเอียดมากเพียงแต่บอกที่ตั้งและตำแหน่งของสิงที่ต้องการให้ทราบอย่างคร่าว ๆ เท่านั้น  เช่น  แผนผังห้องเรียน  แผนผังอาคารเรียน

  1. แผนที่

แผนที่  คือ การนำเอารูปภาพสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกมาย่อส่วนให้เล็กลงแล้ว  นำมาเขียนลงกระดาษแผ่นราบ   สิ่งต่างๆบนพื้นโลกประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่างต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์แทน  แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง   ที่มนุษย์ใช้ช่วยในการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ตลอดจน การศึกษาหาความรู้ในด้านวิชาการ และในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ แผนที่เปรียบเสมือนเป็นชวเลขที่ดียิ่งของนักภูมิศาสตร์ อันที่จะเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ให้ละเอียดลึกซึ้ง

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์  ในแผนที่จะปรากฏสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อาจจะเป็นรูปทรงลายเส้น หรือสีต่าง ๆ โดยมีคำอธิบายความหมาย เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์และอ่านความหมายในแผนที่ได้ เช่น
ป.1
หน่วยย่อยที่ 1 ป. 1 หน่วยย่อยที่ 2 ป.1 หน่วยย่อยที่ 3 ป.1 หน่วยย่อยที่ 4 หน่วยย่อยที่ 5
ป.2
หน่วยย่อยที่ 5 หน่วย 5หน่วยย่อยที่ 1 ป. 2 หน่วยย่อยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 ป.2 หน่วยย่อยที่ 3 ป 2 หน่วยย่อยที่ 4
ป.3
หน่วยย่อยที่ 5_1 บูรณาการหน่วยย่อยที่ 2 ป. 3 หน่วยย่อยที่ 1 ป. 3 หน่วยย่อยที่ 2 ป. 3 หน่วยย่อยที่ 3 ป.3 หน่วยย่อยที่ 4 ป.3 หน่วยย่อยที่ 5
ป.4
หน่วยย่อยที่ 5 หน่วยย่อยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 หน่วยย่อยที่ 3 หน่วยย่อยที่ 4
ป.5
หน่วยย่อยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 หน่วยย่อยที่ 3 หน่วยย่อยที่ 4 หน่วยย่อยที่ 5
ป.6