ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ และว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

● เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความคืบหน้างานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี หรือที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนผลงานของกระทรวงที่มีความโดดเด่นหรืองานที่ประสบผลสำเร็จแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานของโฆษกกระทรวงต่าง ๆ ขอให้ปรับวิธีการทำงาน โดยเน้นสื่อสารผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือมีความโดดเด่น โดยเน้นเรื่องราวที่มีการร้องทุกข์ด้วยที่จะต้องมีการเสนอข้อมูลการทำงาน ความก้าวหน้าและผลการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ


● ให้ ศธ.จัดระบบข้อมูลเด็กเก่งและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย จำนวน 16 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา: Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมได้มากถึง 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก

จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมรายชื่อเด็กที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายนามเกียรติยศ ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพที่เก่งและดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และเพื่อเป็นต้นแบบ (Idol) ให้กับนักเรียนอื่น ๆ ต่อไป


 แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ศธ.

นอกจากเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว ที่ประชุมองค์กรหลักได้รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างจริงใจด้วยเนื้อหาที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง พร้อมใช้เทคนิคสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ จะมีการสร้างทีมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทุกคนในกระทรวง เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักหน่วยงาน รู้เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ และอาจบรรจุเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอนาคตด้วย


 ความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ว่ามีความก้าวหน้าด้วยดี ส่วนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 อีก 20,000 แห่ง คาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่ห่างไกล พบว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกครั้งก็ได้กล่าวฝากความหวังและขอความร่วมมือจากครูบาอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในทิศทางเดียวกัน

แม้โครงการจะฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม แต่ก็จะประสบความสำเร็จได้หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กศจ. ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจดีว่า ในเรื่องของการศึกษาต้องดำเนินคู่ขนานไปกับการบริหารการปกครอง รวมทั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ที่แม้จะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ แต่ก็มีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี