นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับวิชาชีพ ซึ่งการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561” เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงได้แสดงตน โดยมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล

          ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และระหว่างเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การตรวจความพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไป การตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้วิชาความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับขี่ รองรับนโยบายการใช้ระบบทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นแนวทางบูรณาการในการทำงานแบบสานพลังประชารัฐให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีฝีมือคนไทย โดยนักเรียน นักศึกษา สายวิชาชีพ นำวิชาชีพมาฝึกปฏิบัติจริง

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในการบูรณาการจัดตั้งเป็นจุดบริการอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและให้บริการประชาชน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร ตามนโยบายรัฐบาล สอศ.ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา 252 แห่ง โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณะครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่าห้าหมื่นคน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลัก และสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ การให้บริการพักรถ โดยตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี รวมทั้งบริการด้านอื่น ๆ (บริการพักคน) อาทิ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และในบางศูนย์มีจุดบริการนวดผ่อนคลายด้วย 

          ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาที่เรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องทำความเย็น คหกรรม บริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ได้ฝึกปฏิบัติงาน ในสถานการณ์จริง โดยนักเรียน นักศึกษา พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 08.30 -00.30 น. ทั้งนี้ ศูนย์บริการมีจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง 2 หลัง มีนักเรียน นักศึกษา สวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีม่วงให้บริการในเต็นท์ ตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ 1 กิโลเมตร 500 เมตร และถึงแล้ว “อาชีวะอาสา” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-5906-5499, 09-8209-7478 หรือเข้าดูที่ www.vec.go.th หรือค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา”

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ