Latest Articles

รวม แบบบันทึก แบบรายงาน ธุรการประจำชั้น อัพเดท 2021 แชร์ไว้เผื่อได้ใช้

เลือกโหลดเอานะคะ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน แบบบันทึกการอ่านหนังสือ แบบประเมินตามสภาพจริง แบบฟอร์มแผนการการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์มแผนการสอนแนว กค. แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับครู แบบสำรวจปัญหาการเรียน แฟ้มพัฒนางานครู ใบประเมินของครูผู้สอน การวิเคราะห์ผู้เรียน ตารางความก้าวหน้าของผู้เรียน ทะเบียนเกียรติบัตร ทะเบียนเชิญวิทยากร ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการเป็นวิทยากร ทะเบียนการประกวดการแข่งขันทางวิชาการ ทะเบียนการมาเรียนแต่เช้าประจำสัปดาห์ ทะเบียนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ทะเบียนการอบรมนักเรียน ทะเบียนกิจกรรมนอกเวลาเรียนประจำสัปดาห์ ทะเบียนกิจกรรมประจำปี ทะเบียนความก้วหน้าทางการเรียนของนักเรียน ทะเบียนคำสั่ง ทะเบียนงานโครงการประจำห้องเรียน ทะเบียนนักเรียนเก่งอ่อน ทะเบียนนักเรียนดีเด่น ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ทะเบียนผลิตสื่ออุปกรณ์ ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ทะเบียนภาษาอังกฤษวันละคำ ทะเบียนสื่อ อุปกรณ์ บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน บันทึกเสนอ บันทึกการเผยแพร่เอกสาร บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ บันทึกการแนะแนวนักเรียน การศึกษารายกรณี บันทึกการใช้แผนการสอน บันทึกการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน ในโอกาสต่างๆ บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน บันทึกการทำความดี บันทึกการนำวัสดุเหลือใช้มาจัดการเรียนการสอน บันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู บันทึกการพัฒนาตนเอง บันทึกการพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ บันทึกการร่วมงานกับชุมชน บันทึกการสอนแทน บันทึกการสอนซ่อมเสริม บันทึกการสั่งงาน บันทึกความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ บันทึกงานที่สำเร็จ บันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา ประวัติส่วนตัวของนักเรียน รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ สมุดบันทึกความดี...

8  เป้าหมายเรื่องสุขภาพที่ควรตั้งไว้ต้อนรับปี 2021

เข้าสู่เดือนแรกของปี 2021 กันแล้วเชื่อว่าหลายคนคงอยากตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ๆ ให้กับตัวเองรับปี 2021 หลังจากปีที่แล้วหลายคนอาจเหน็ดเหนื่อยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บางคนอาจรู้สึกว่าหลายอย่างยังขาดหายไป ละเลยในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของสุขภาพ หรือมีสิ่งที่ไม่ได้ทำในปี2020 ที่ผ่านมา วันนี้เราจะมาแนะนำเป้าหมายที่หลายคนอาจนำไปประยุกต์เป็นแนวทางแล้วตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในปี 2021 เพื่อเป็นคนใหม่กัน จดบันทึกพัฒนาการทางอารมณ์ สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง บ่อยครั้งเราอาจมีการเผลออารมณ์เสีย หรือเกิดอาการนอยด์กับตัวเองอย่างไม่รู้ตัว เชื่อได้ว่าหลายคนต้องประสบปัญหานี้เนื่องจากปีที่แล้วต้องเข้าสู่ชีวิตแบบ New Normal ที่มีการ Work from home...

สื่อการเรียนการสอน Projects: Play and Learn กระทรวงศึกษาธิการ

ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกออนไลน์ Projects: Play and Learn กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1 - ป.6       การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกออนไลน์ Projects: Play and Learn กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1 - ป.6   ใบงานเสริม โปรแกรมท่องศัพท์ ประกอบหนังสือเรียน...

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทักษะอ่านภาษาอังกฤษ 1-4

                         คลิกที่เล่มหนังสือที่ต้องการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้จัดทำให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 โรงเรียนในสังกัด ในจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ...

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 สพท./สศศ. ที่ ศธ 04009/ว 7317 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 สพท./สศศ. ปฏิทินการย้าย ปี พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด รายละเอียดตัวชี้วัดดาวน์โหลด แบบฟอร์มการย้าย สพม.36ดาวน์โหลด

รวมใบงานคณิตศาสตร์ ป.2

รวมใบงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เลือกโหลดเอานะครับ ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12...

จุดชมวิวเมืองไทยที่น่าสนใจ Unseen Thailand

จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ เมื่อพูดถึงที่ท่องเที่ยวดังๆในประเทศไทยคุณนึกถึงที่ใดกันบ้าง แน่นอนว่าหลายๆคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว คงจะได้ไปมาหลายๆที่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยกันแล้ว ซึ่งในวันนี้เราจะขอมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ ที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสกับบรรยากาศ สถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาเสนอในวันนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวคงรู้กันดีว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดยอดฮิตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมากมายเลย มีทั้งหาด ทั้งวัด ทั้งเกาะ และที่เที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตหลายๆที่ ซึ่งในวันนี้ที่ที่เรานำมาเสนอนั้นเป็นประเภทสายธรรมชาติ สายคนรักทะเล วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จุดชมวิวแหลมพรหมเทพนั่นเอง แหลมพรหมเทพตั้งอยู่ที่ใด จุดชมวิวแหลมพรหมเทพนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลราไวน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หากใครจะมาเที่ยวที่นี่นั้นสามารถเดินทางมาตามป้ายบอกทางได้เลย จะมีป้ายบอกทางไปแหลมพรหมเทพตั้งแต่ในเมือง ซึ่ระยะทางจากตัวเมืองไปยังจุดชมวิวแหลมพรหมเทพห่างกันประมาณ19กิโลเมตรโดยประมาณ ใช้เวลาเดินประมาณ45นาทีก็จะถึงจุดหมายปลายทาง จุดชมวิวแหลมพรหมเทพมีอะไรเด็ด จุดชมวิวแหลมพรหมเทพนั้นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เราสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ก่อนใครเลยก็ว่าได้ และยังเป็นสถานที่ที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามกว่าที่ใดๆในเมืองไทย แหลมพรหมเทพนั้นเป็นแหลมที่อยู่ใต้ที่สุดของบรรดาเกาะทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะโค้งทอดตัวยาวไปถึงใต้ทะเล และสิ่งรอบๆตัวแหลมพรหมเทพที่ทำให้ที่นี่มีความสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือมีต้นตาลขึ้นอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก...

กินตามกรุ๊ปเลือด ดีจริงหรือคิดไปเอง

การกินตามกรุ๊ปเลือด เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังมาแรง เป็นกระแสนิยมที่หลายคนให้ความสนใจ และเกิดคำถามสงสัยว่าจะสามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่า ควรจะทำไหม ถ้าทำควรทำอย่างไร ใช้หลักการอะไรในการอธิบาย วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนกัน หลักการกินตามกรุ๊ปเลือด คือการกินอาหารให้เหมาะกับกรุ๊ปเลือดของเรานั่นเอง ก็คือในเลือดของเราแต่ละกรุ๊ปก็จะมีสารเคมีที่แตกต่างกันไป ซึ่งที่มาของ Diet ประเภทนี้ จะใช้หลักการอธิบาย 3 หลักการว่าทำไมคุณจึงควรกินตามกรุ๊ปเลือด หลักการที่ 1 ในเลือดของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า เอนติเจน (Antigen) ทำหน้าที่สร้างระบบคุ้มกันในร่างกายของเรา และอาหารในแต่ละประเภทมีโปรตีนที่ชื่อว่า เลคติน (Letin)...

Must Read