Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย

“ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ 28 เมษายน 2560มีข่าวดีมาบอก.. จบ ป.ตรี อยากต่อ ป.โท แต่ไร้ทุน ทุนเรียน ป.โท ธ.กรุงเทพ เปิดแล้วโดยธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่า ขอเชิญพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุนสาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Financeประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุนสาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Futureประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 4 ทุนสาขาวิชา MBAทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุนกรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนดกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 68. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/forms/nqbenPTZRkV29z6I2 และดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่ วันนี้ 28 เมษายน 2560 ที่ www.bangkokbank.com/Scholarshipsสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120ฯลฯอนึ่ง.. การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ส่วนการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคารโอกาสเปิดให้ขนาดนี้ ลูกหลานใครที่ จบปริญญาตรี อยากทำงานธนาคารกรุงเทพ อยากเป็นนักการเงิน นักการธนาคาร ทุนเรียนปริญญาโท เปิดแล้ว ก็ไปสมัครได้เลยตามนี้”
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378544438/