ก.คลัง ออก 4 เกณฑ์เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการครึ่งปีแรก เผยหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ 1.5 แสนคนทั่วประเทศ จะสามารถได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ เผยลูกจ้างประจำเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงแล้ว ยังจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตามเกณฑ์ด้วย เผย เกณฑ์ใหม่ยังมีผลถึงลูกจ้างเกษียณอายุให้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างในการคำนวณบำเหน็จลูกจ้างด้วย

วันนี้ (9 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลัง ได้เวียนหนังสือถึงผู้บริหารระดับสูง ปลัดกระทวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ อธิการบดี และผู้บัญชาการ เพื่อชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ภายหลังได้กำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ และกำหนดบัญชีคุณสมบัติเฉาสะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภท และระดับใดที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง หรือได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุด (เงินเดือนต้น) เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทตำแหน่ง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ต.ค. 2559 ทั้งนี้จะมีลูกจ้างของส่วยราชกรประจำได้รับประโยชน์ 155,053 คน

มีรายงานว่า หนังสือเวียนเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างประจำฉบับนี้ กระทรวงการคลัง ได้ออกคำสั่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลบังคับแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ สรุปได้ดังนี้

1. ลูกจ้างประจำผู้ดำรงตำแหน่งใด ระดับใด ที่ได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างต้น) ของตำแหน่งในแต่ละระดับ เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด ดังนี้

1.1 ตำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงไว้ในบัญชีแต่ละกลุ่ม ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไปจนถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีนกลุ่มนั้นๆ ยกเว้น ตำแหน่งช่างจัดสถานที่พิธีการ ระดับ ข2 ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีกลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 16 อัตราค่าจ้าง 46,470 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นต่อไปจนถึงขั้นที่ 19.5 อัตราค่าจ้าง 54,170 บาท ซึ่งเทียบเท่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป (ขั้นสูงสุด 54,820 บาท)

1.2 ตำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีแต่ละกลุ่ม ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป จนถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงของระดับถัดไป 1 ระดับ ในกลุ่มบัญชีถัดไป (โดยเทียบชั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชีถัดไป)

1.3 ตำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีกลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 28.5 อัตราค่าจ้าง 74,310 บาท ให้ได้รับค่าจ้างอัตราสูงขึ้นต่อไป จนถึงข้นที่ 29.5 อัตราค่าจ้าง 76,800 บาท (โดยขยายเพดานอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ขั้น เพื่อใช้เป็นขั้นวิ่งของตำแหน่งดังกล่าว)

2.ลูกจ้างประจำรายใด ที่ได้รับค่าจ้างตามข้อ 1 ให้ได้รับค่าจ้างในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างประจำรายใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุให้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในกาคำนวณบำเหน็จลูกจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

3. ลูกจ้างประจำรายใดได้รับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการนี้ เมื่อได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงตามนัยข้อ 1 แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ่างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ลูกจ้างประจำรายใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลบังคับใช้นำค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มารวมเป็นขั้นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าจ้างในหลักเกณฑ์นี้ เดิม ลูกจ้างประจำของส่วนราชการจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน, 1 ตุลาคม ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนกว่าจะได้รับอัตรา ค่าจ้างขั้นสูงสุด (ค่าจ้างตัน) ในส่วนที่เกินกว่านั้นจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ลูกจ้างประจำสามารถได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ดังตัวอย่างนี้

1. ตำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงไว้ในบัญชีแต่ละกลุ่ม ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไปจนถึงอัตราค่ำจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีในกลุ่มนั้นๆ เช่น

บัญชีกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 1 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 30 อัตราค่าจ้าง 16,650 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 2 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 32 อัตราค่าจ้าง 17,880 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่อไปจนถึงขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มที่ 1

บัญชีกลุ่มที่ 3 ตำแหน่งพนักงานธุรการระดับ 3 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 31 อัตราค่าจ้าง 34,110 บาท ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 33 อัตราค่าจ้าง 36,450 บาท ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4/หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 35 อัตราค่าจ้าง 39,050 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่อไปจนถึงขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 41,610 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มที่ 3

บัญชีกลุ่มที่ 4 ตำแหน่งผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน ระดับ ท3/หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 24.5 อัตราค่าจ้าง 65,310 บาท ตำแหน่งนักบิน ระดับ ท3 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 25.5 อัตราค่าจ้าง 67,560 บาท ตำแหน่งช่างเครื่องบิน ท3/หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 26.5 อัตราค่าจ้าง 69,800 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่อไปจนถึงขั้นที่ 28.5 อัตราค่าจ้าง 74,310 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มที่ 4 ยกเว้น ตำแหน่งช่างจัดสถานที่พิธีการ ระดับ ช 2 ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้อัตราค่าจ้าง ขั้นสูงของบัญชีกลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 16 อัตราค่าจ้าง 46,470 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป จนถึงขั้นที่ 19.5 อัตราค่าจ้าง 54,170 บาท ซึ่งเทียบเท่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป (ขั้นสูงสุด 54,840 บาท)

กรณีตำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีแต่ละกลุ่ม ให้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงขึ้นต่อไป จนถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงที่ กระทรวงการคลังกำหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ ในกลุ่มบัญชีถัดไป (โดยเทียบขั้นใกล้เคียง ในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชีถัดไป) เช่น

บัญชีกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๒ /หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชี กลุ่มที่ 1) ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป (โดยให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชีที่ 2) จนถึงบัญชีกลุ่มที่ 2 ขั้นที่ 30 อัตราค่าจ้าง 25,670 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นที่ กระทรวงการคลังกำหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ)

บัญชีกลุ่มที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 30 อัตราค่าจ้าง 25,670 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชี กลุ่มที่ 2) ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป (โดยให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชี ที่ 3) จนถึงบัญชีกลุ่มที่ 3 ขั้นที่ 31 อัตราค่าจ้าง 34,110 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นที่ กระทรวงการคลังกำหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ)

บัญชีกลุ่มที่ 3 ตำแหน่งใดที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้บัญชีกลุ่มที่ 3 อัตรา ค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 41,610 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้าง ขั้นสูงสุด ของบัญชีกลุ่มที่ 3) ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป (โดยให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชี ที่ 4) จนถึงบัญชีกลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 16 อัตราค่าจ้าง 46,470 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นที่ กระทรวงการคลังกำหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ)

ตัวอย่างที่ 4 ตำแหน่งนักบินและผู้ควบคุมหน่วยการบินระดับ 3/หัวหน้า ที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้ใช้บัญชีกลุ่มที่ 4 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 28.5 อัตราค่าจ้าง 74,310 บาท ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไปจนถึงขั้นที่ 29.5 อัตราค่าจ้าง 76,800 บาท (โดยขยายเพดาน อัตราค่าจ้างขั้นสูงจำนวน 1 ขั้น เพื่อใช้เป็นขั้นวิ่งของตำแหน่งดังกล่าว) ซึ่งเทียบเท่าอัตราเงินเดือน ขั้นสูงสุดของข้าราชการตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ก.คลัง ออก 4 เกณฑ์ เลื่อนขั้นเงินเดือน “ลูกจ้างประจำส่วนราชการ” 1.5 แสนคนทั่วประเทศ ครึ่งปีแรก
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับไว้
ก.คลัง ออก 4 เกณฑ์ เลื่อนขั้นเงินเดือน “ลูกจ้างประจำส่วนราชการ” 1.5 แสนคนทั่วประเทศ ครึ่งปีแรก
ก.คลัง ออก 4 เกณฑ์ เลื่อนขั้นเงินเดือน “ลูกจ้างประจำส่วนราชการ” 1.5 แสนคนทั่วประเทศ ครึ่งปีแรก http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000036213