เมื่อวันที่ 2 ต.ค.  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 โดยเนื่อหาใจความระบุว่า

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และข้อ 5 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง จึงกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

1.ข้าราชการในสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต และการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย ฝุ่นละออง ไอกรดหรือต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน เสียง แสงสะท้อน หรือแรงสั่นสะเทือน ตลอดเวลา ให้ได้รับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ษ.”

2.ข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ด้านพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ด้านการตรวจอากาศ โดยการติดตามเฝ้าระวังตรวจวัด วิเคราะห์ พยากรณ์ แจ้งข่าว รายงาน และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับเงินเพิ่ม สําหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.อ.ต.”

3.ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ในสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยการติดตาม ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข่าว ประเมินสถานการณ์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวในกรมการปกครอง ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ข.ป.”

4.ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ ในสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอ และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคมหรืองานอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอําเภอ) ให้ได้รับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.ค.”

และ 5.ข้าราชการในสํานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองพยาน โดยทําหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา ตามมาตรการทั่วไป และให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยาน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.พ.”