เลขาธิการกพฐ. เผยการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ของสพฐ.จะมีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่ให้ขยายห้องเรียนเพิ่ม และโรงเรียนต้องประกาศเงื่อนไขการรับนักเรียนให้ชัดเจน โดย สพฐ.จะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในช่วงที่มีการเปิดรับนักเรียนด้วย 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กพฐ. รับทราบแนวทางการรับนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งผ่านความเห็นจาก กพฐ.แล้ว โดยมีเป้าหมายว่า เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และจะแมีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เปิดให้ขอขยายห้องเรียนเพิ่ม โดยระดับก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ประถมศึกษา 40 คนต่อห้อง และมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบ โดยคะแนนมาจาก 2 ส่วน คือ คะแนนสอบร้อยละ 70 และ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ร้อยละ 30 ส่วนการรับนักเรียน ม.4 กรณี ม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมจะมีโควตาให้ร้อยละ 80 และเปิดโอกาสให้เด็กโรงเรียนอื่นมาสอบได้ ร้อยละ 20 การประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านทุกประเภทจะต้องประกาศทั้งตัวจริงและตัวสำรองพร้อมคะแนนที่สอบได้ ส่วนโรงเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่น กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับนักเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด

แนวทางการรับนักเรียนปี 2561 เงื่อนไขการรับนักเรียน ที่กำหนดว่าโรงเรียนจะต้องประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมถึงเงื่อนไขพิเศษของแต่ละโรงเรียนด้วย เช่น กรณีผู้มีอุปการคุณ ต้องระบุให้ชัด ว่า มีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพิ่งมาบริจาคแล้วได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไข และเมื่อประกาศชื่อนักเรียนแล้ว จะต้องระบุด้วยว่า เป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อใด ห้ามโรงเรียนระดมทรัพยากรในช่วงที่มีการรับนักเรียน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการรับเด็ก และเพื่อความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน และในช่วงการรับนักเรียน สพฐ.จะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์บริการ one stop service เพื่อให้บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ปกครองด้วย อย่างไรก็ตามตนจะเสนอแนวทางดังกล่าว ให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา ก่อนประกาศใช้ต่อไป
ที่มา :https://news.voicetv.co.th/thailand/528919.html