ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ครบ8 กลุ่มสาระ พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล
11E5F~1 2CD3B~1 3F1E4~1 40385~1 5C455~1 6D210~1 731BD~1 8()~1 8723~1