1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

รายล่ะเอียดทั้งหมด  http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20150508031833.pdf