การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างบัญชีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นางอัจฉรา  สระวาสี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างบัญชีการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ บัญชีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.  ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.  รวมจำนวน 20 คน

 

2-20150324

3-20150324

4-20150324

5-20150324

6-20150324

7-20150324

8-20150324

9-20150324

10-20150324

11-20150324

12-20150324

13-20150324

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว