จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs และเกษตรกร” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับ 13 กระทรวง ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ บริเวณลานจอดรถ สวนสนประดิพัทธ์

การจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs และเกษตรกร” เป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า 300 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน คือ 1) เกษตรและชุมชน 2) น้ำ 3) ระบบราง 4) การแพทย์และสมุนไพร 5) ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6) ท่องเที่ยววิถีไทย และ 7) SMEs และการส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ มีนิทรรศการจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารออมสิน

  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดแสดงผลงานจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อาทิ ผลงาน “เตียงผู้ป่วยอัมพาต” จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยในการขยับพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อลดการเกิดแผลกดทับ, ผลงาน “มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ” จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของผู้พิการทางแขน เป็นต้น

อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” (Fix it Center) ของสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งมีศูนย์ดำเนินการ จำนวน 13 ศูนย์

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/3/2558