เด็กนักเรียน ป.6 ชาวสิงห์บุรี 9 คน สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น มีสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีก 2 คน…
เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2558 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดเผยว่า มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (สพป.สิงห์บุรี) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 2 สาระวิชา ได้แก่

             สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 คน ได้แก่
เด็กหญิงญาณิศา นวลนิศาชล เด็กชายธนาทร เทียนถาวร และเด็กชายวรัญญู ภูพงษ์พานิช จากโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เด็ก หญิงเพชรลดา คดหอย เด็กหญิงวิริยา ปอสิริโภคา เด็กชายสมศักดิ์ เสมาเงิน และ เด็กหญิงอรณิชา พงษ์สถิตพร จากโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 คน ได้แก่
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สังข์บุญชู และเด็กชายศุภกร บาดาล จากโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
และได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวิชาแล้ว
ผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี กล่าวด้วยว่า ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกสถานศึกษา.

          ที่มา: http://www.thairath.co.th