รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางกำหนดอัตราค่าครองชีพ และค่าตอบแทนให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อยให้เหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในประเด็นการปฏิรูปต่อไปด้วย

สำหรับการความคืบหน้าปฏิรูปด้านสังคม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้นัดประชุมทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปด้านสังคม เช่น รัฐธรรมนูญปี 2560 ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และข้อมูลสถานการณ์ด้านสังคม พร้อมทั้งจับประเด็นงานปฏิรูปที่สำคัญเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ประสานปรึกษาหารือหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เตรียมยกร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปด้านสังคมตามภารกิจหน้าที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดประเด็นงานปฏิรูปด้านสังคมโดยเน้น 6 ด้าน คือ ด้านสวัสดิการทางสังคม การออมและการลงทุนทางสังคม ด้านการปฏิรูประบบส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ด้านการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ด้านการปฏิรูประบบเพื่อบุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และผู้ด้อยโอกาส ด้านการปฏิรูปกิจกรรมทางสังคม กีฬา และนันทนาการ และด้านการจัดการข้อมูลและกลไกทางสังคม รวมทั้งหารือถึงประเด็นการปฏิรูปเกี่ยวกับแรงงาน ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเรื่องเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอให้ ครม.พิจารณาแยกออกไปต่างหาก

นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมการและโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมได้วิเคราะห์ พบสถานการณ์ด้านสังคมที่สำคัญหลายเรื่อง ซึ่งจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูป ทั้งเรื่องโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงมากและเร็ว ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้ คนไทยยังออมต่ำ มีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และการถือครองที่ดิน ประชากรกลุ่มร่ำรวย 10% มีรายได้มากกว่า 10% ของประชากรกลุ่มยากจน 22 เท่า และมีความแตกต่างด้านการถือครองที่ดินสูงถึง 850 เท่า

ภาพประกอบข่าว