มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ

ได้ถูกต้อง

มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
 มฐ.ท ๒.๑ ป.๒/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

มฐ.ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รู้จัก มาตรา กง ใบงานที่7 หน่วย 3 แผนที่5 ใบงานที่6 หน่วย 3 แผนที่4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง มาตรา กง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ สรุปความรู้ มาตรา กง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ คัดลายมือ และเขียนสำนวน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เขียนคำมาตรา กง ตามความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านออกเสียงคำ มาตรา กง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านสะกดคำ มาตรา กง