มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ

ได้ถูกต้อง

มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

มฐ.ท ๒.๑ ป.๒/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

มฐ.ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

โหลดได้ที่ >>>>>>>>
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ความหมายของคำที่อยู่ในมาตรา ก กา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ อ่านสะกดคำ มาตรา ก กา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รู้จัก แม่ ก กา ใบงานที่5 หน่วย 2 แผนที่ 5 ใบงานที่4 หน่วย 2 แผนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง มาตรา ก กา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ สรุปความรู้มาตรา ก กา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ คัดลายมือ มาตรา ก กา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เขียนคำ มาตรา ก กา และบอกความหมาย