๑.  การเขียนพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง

๒. การเขียนสรุปความรู้เรื่อง พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง

๓.  การเขียนพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรกลาง

๔.  การเขียนสรุปความรู้เรื่อง พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรกลาง

๕.  การเขียนพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรต่ำ

๖.  การเขียนสรุปความรู้เรื่อง พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรต่ำ

๗.  ใบงานที่ ๑ เรื่อง การบอกและเขียนอักษรสามหมู่

๘.  กิจกรรมการอ่านออกเสียง การตอบคำถามปากเปล่า

๙.  ใบงานที่ ๒ เรื่อง การบอกและเขียนส่วนประกอบของคำ

๑๐.ใบงานที่ ๓ เรื่อง การบอกและเขียนเลขไทย

๑๑. แผนภาพตัวอักษรไทย

โหลดแผนการสอนได้ที่  >>>>>>>>>>>>>>

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรกลาง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง ใบงานที่3 หน่วย1 แผนที่7 ใบงานที่2หน่วย1 แผนที่6 ใบงานที่1 หน่วย1 แผนที่4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ตัวอักษรไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ ตัวเลขไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ วรรณยุกต์และคำไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ สระในภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ อักษรสามหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ พยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรต่ำ