มาตรฐาน ท ๑.๑ ช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา   และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระสำคัญ 

/

การอ่านในใจคือการกวาดสายตาไปยังข้อความจากหนังสือ  พุ่งความสนใจ

ไปยังสาระที่อ่าน  แล้วเก็บใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  สามารถถ่ายโอนสาระที่อ่าน

ไปยังผู้อื่นได้ด้วยทั้งพูดและการเขียน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  อ่านในใจและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได้

๒. ถ่ายโอนสาระเรื่องราวที่อ่านไปยังผู้อื่นได้

๓.  บอกความหมายคำใหม่ในบทเรียนได้

 

๒.  ตัวชี้วัด  มาตรฐาน ท  ๑.๑  ข้อที่  ๓

อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.  มีคุณธรรมตามธรรมเนียมไทย

๒. เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

๓.  มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย

๔.  อ่านและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได้

๕.  รู้จักประหยัดและอดทน

โหลดได้ที่ >>>>>>
บทที่ ๑ นำผึ้งหยดเดียว บทที่ ๒ การผจญภัยของสุดสาคร บทที่ ๓ ระบำสายฟ้า บทที่ ๔ เรื่องเล่าจากพัทลุง บทที่ ๕ ดวงจันทร์ของลำเจียก บทที่ ๖ เรื่องห้องสมุดป่า บทที่ ๗ เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง แบบทดสอบ วิเคราะห์โครงสร้าง