ครง การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 “กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 17-24 กรกฎาคม 2558 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุนรัฐบาลทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ที่ดีในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และเพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ต้นแบบ การพัฒนาที่มีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา

จำนวน : ประมาณ 25 ท่าน

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 เม.ย. 2558

เอกสารประกอบข่าว: