ทักษะการสรุปบทเรียน

รูปแบบของการสรุปบทเรียน มี 2 รูปแบบ คื อ

  1. การสรุปด้านเนื้อหาสาระ คือ การเชื่อมโยงความรู้ หรือเนื้อหาสาระที่สำคัญเข้าด้วยกัน
  2. การสรุปด้านความคิดเห็น คือ การทำให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนว่าได้เรียนรู้และเกิดแนวคิดอะไร เพื่อได้เป็นแนวทางการค้นคว้าต่อไป

เทคนิคการสรุปบทเรียน มีดังนี้

  1. สรุปโดยการอธิบายสั้นๆ ชัดเจน ทบทวนสาระสำคัญที่เรียนมา
  2. สรุปโดยใช้อุปกรณ์ หรือรูปภาพประกอบ
  3. สรุปโดยการสนทนาซักถาม
  4. สรุปโดยการสร้างสถานการณ์
  5. สรุปโดยนิทาน หรือการยกสุภาษิต
  6. สรุปโดยการปฏิบัติ เช่น การให้สังเกต การสาธิต เป็นต้น