1.ตัวอย่างการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ)
2.ตัวอย่างการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (สตรี)
3.ตัวอย่างการประดับเครื่องหมายอินทรธนู (บ่าแข็ง) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ ของเครื่องแบบพิธีการของข้าราชการ
4.ตัวอย่างการติดประดับแพรแถบย่อ สำหรับข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขวาและเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

 

 

1.ประเภทตำแหน่งวิชาการ
1.1 ระดับปฏิบัติการ (บ่า 3 ดอก1)
1.2 ระดับชำนาญการ (บ่าชั้นพิเศษเดิม)
1.3 ระดับชำนาญการพิเศษ (บ่าชั้นพิเศษเดิม)
1.4 ระดับเชี่ยวชาญ (บ่าชั้นพิเศษแบบใหม่)
1.5 ระดับทรงคุณวุฒิ (บ่าชั้นพิเศษแบบใหม่)

2.ประเภทตำแหน่งทั่วไป
2.1 ระดับปฏิบัติงาน (บ่า 2 ดอก)
2.2 ระดับชำนาญงาน (บ่า 3 ดอก)
2.3 ระดับอาวุโส (บ่าชั้นพิเศษเดิม)
2.4 ระดับทักษะพิเศษ (บ่าชั้นพิเศษแบบใหม่)

3. ประเภทตำแหน่งอำนวยการ
3.1 ระดับต้น (บ่าชั้นพิเศษเดิม)
3.2 ระดับสูง (บ่าชั้นพิเศษแบบใหม่)

4.ประเภทตำแหน่งบริการ
4.1 ระดับต้น (บ่าชั้นพิเศษแบบใหม่)
4.2 ระดับสูง (บ่าชั้นพิเศษแบบใหม่)