ทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน

อุปกรณ์การสอนจะเป็นจุดรวมความสนใจ สามารถเพิ่มความเป็นรูปธรรม และความเป็นจริงต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น

ประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน

 1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควมสนใจ
 2. ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
 3. ทำให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
 4. ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการศึกษา
 5. ทำให้ผู้เรียนามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้แม่นยำ
 6. ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

เทคนิคการใช้อุปกรณ์การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ใช้อย่างคล่องแคล่ว
 2. แสดงอุปกรณ์ให้เห็นได้ชัดทั่วห้อง
 3. ควรหาที่ตั้ง วาง แขวนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
 4. ควรใช้ไม้ยาว ชี้แผนภูมิ แผนที่ กระดารดำ
 5. ควรนำอุปกรณ์มาวางเรียงกันไว้เป็นลำดับ
 6. ควรใช้เครื่องมือประกอบการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม
 7. ควรมีการเตรียมผู้เรียนล่วงหน้าก่อนการใช้อุปกรณ์
 8. พยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม
 9. ควรใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่ากับที่ได้เตรียมมา
 10. ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์บางชนิด