เทคนิคการใช้คำถาม

  1. ถามด้วยความมั่นใจ
  2. ถามอย่างกลมกลืน
  3. ถามโดยใช้ภาษาที่พูดเข้าใจง่าย
  4. ให้นักเรียนมีโอกาสตอบได้หลายคน
  5. การเลือกถาม บางครั้งครูควรเลือกถามเพื่อจุดประสงค์ของครู
  6. การเสริมกำลังใจ หรือให้ผลย้อนกลับ
  7. ใช้คำถามหลายๆประเภทในการสอนแต่ละครั้ง
  8. การใช้กิรกยา ท่าทาง เสียงในการประกอบการถาม
  9. การใช้คำถามรุกหมายถึง การใช้คำถามต่อเนื่อง