ทักษะการเสริมกำลัง หมายถึง การให้กำลลังใจผู้เรียน เช่น การให้คำชมเชย หรือแสดงพฤติกรรมที่ปรารถนาดีแก้ผู้เรียน

ประเภทของการเสริมกำลังใจ

 1. การเสริมกำลังใจที่เกิดจากภายใน
 2. การเสริมกำลังใจภายนอก
 3. การเสริมกำลังใจโดยให้นักเรียนมีสวนร่วมในการชมเชย

เทคนิคการเสริมกำลังใจ

 1. เสริมกำลังใจในจังหวะที่เหมาะสม
 2. เสริมกำลังใจย้อนหลัง
 3. ไม่พูดเกินความจริง
 4. ไม่ใช้คำพูดที่จำกัดในวงแคบใช้วิธีเสริมกำลังใจหลายวิธีห้ามใช้ซ้ำๆ
 5. ไม่ควรเสริมกำลังใจบางประเภทบ่อยเกินไป
 6. ใช้วิธีเสริมกำลังใจต่างๆกันและในโอกาสต่างๆกัน
 7. การเสริมกำลังใจควรเป็นไปในทางบวกหรือลบ
 8. เสริมกำลังใจโดยใช้คำพูดให้เหมาะสมกับวัย
 9. การเสริมกำลังใจไม่ควรมาจากครูอย่างเดียวควรมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นปรบมือ
 10. หาวิธีเสริมกำลังใจให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน