ไอน์สไตน์เขาได้ให้ข้อคิดทีสําคัญไว้วา ถ้าอยากจะให้ลูกฉลาด คุณ ่
แม่คุณพอควรจะเล ่ ่า นิทานให้ลูกฟังเป็ นประจํา และถ้าจะให้ลูก
ฉลาดมากยิงขึ  ,น ไอน์สไตน์บอกวา ต้องเล ่ ่านิทานให้ลูกฟังหลายๆ
เรือง คิดวาคนทีฉลาดเช ่ ่นนี, พูดไว้แบบนี, เราคงต้องเชือวาน ่ ่าจะเป็ น
อยางนั ่ ,นจริงๆ