เหมาะสำหรับ

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖

-ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖

-ศึกษานิเทศก์

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-นิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทย

 สำลี  รักสุทธี  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ

ชุด ๘

ชุดที่ ๑ ร์

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๒ ห์

ตอนที่ ๙"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้