เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 (ประถมศึกษา)

(มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 (ประถมศึกษา) 

 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 (ประถมศึกษา)

 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 (ประถมศึกษา)

 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 (ประถมศึกษา)

 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 (ประถมศึกษา)

 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 (ประถมศึกษา)

 (มัธยมศึกษา)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 (ประถมศึกษา)

 (มัธยมศึกษา)