ตัวอย่างการถอดประสบการณ์
แนวทางการจัดการเรียนรู้
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy)

จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ (Numeracy) รุ่นที่ 1 – 3
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 1

 

ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 2

 

ตัวอย่างการถอดประสบการณ์ฯ รุ่นที่ 3