แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

แบบฝึกคิดเลขเร็ว (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว (3)